Kategorie
  Značky
  Blog
  Produkty
   Nenalezeny žádné produkty.
   Uživatel

   Obchodní podmínky

   Obchodní podmínky

   Platné pro nákup prostřednictvím internetového obchodu společnosti NÁSTROJE CZ, s.r.o., se sídlem Riegrova 399, 69701 Kyjov, identifikační číslo: 27674207, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 14144

   I. Úvodní ustanovení
   1.1. Použití obchodních podmínek
   Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751, odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím (dále jen „prodávající“) obchodní společností NÁSTROJE CZ, s.r.o., se sídlem Riegrova 399, 69701 Kyjov, identifikační číslo: 27674207, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 14144 (dále také jen „NÁSTROJE CZ, s.r.o.“ nebo „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti prodávajícího. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2017 a plně nahrazují předchozí obchodní podmínky.
   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností NÁSTROJE CZ, s.r.o. nebo s ní jinak jedná.
   1.2.  Webové stránky
   Tento internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://obchod.nastrojecz.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
   1.3. Právní řád
   Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního (zahraničního) prvku.
   1.4.  Kupní smlouva a obchodní podmínky
   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


   II. Uživatelský účet
   2.1.  Vznik uživatelského účtu
   Na základě registrace kupujícího prostřednictvím internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
   2.2. Uvádění údajů kupujícím a zabezpečení uživatelského účtu
   Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět vždy správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně vždy aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
   2.3. Dostupnost a zrušení uživatelského účtu
   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, a to včetně obchodních podmínek.

   III. Uzavření kupní smlouvy
   3.1. Nabídka zboží
   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeného prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Do ceny zboží je již zahrnut i případný poplatek za likvidaci elektroodpadu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
   3.2.  Objednání zboží
   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   a) kupujícím
   b) objednávaném zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   c) požadovaném způsobu úhrady kupní ceny zboží,
   d) požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
   e) nákladech spojených s dodáním zboží
   (dále společně vše označováno jen jako „objednávka“).
   3.3.  Potvrzení obdržení objednávky a uzavření kupní smlouvy potvrzením o přijetí objednávky
   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, jakož i měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.
   Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Obdržená objednávka zboží kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká následným zasláním potvrzení o přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kdy tímto je kupní smlouva mezi účastníky uzavřena.
   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo i telefonicky).
   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

   IV. Cena zboží a způsoby platby
   4.1. Cena zboží
   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu ve smluvené výši, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
   4.2. Způsob platby ceny zboží
   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   - v hotovosti v provozovně prodávajícího určené k výdeji zboží
   - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
   - bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího určené k výdeji zboží 
   - bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 212924416/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
   4.3. Splatnost kupní ceny
   Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uváděno, že „zboží je na cestě od dodavatele“.
   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, avšak před dodáním zboží kupujícímu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, viz článek III. odstavec 3.3. věta pátá, těchto obchodních podmínek požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   4.4. Daňový doklad-faktura, účtenka
   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
   Podle zákona o evidenci tržeb (z. č. 112/2016 Sb.) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě pak technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

   V. Přeprava a dodání zboží
   5.1. Způsob dodání zboží
   V případě, že je způsob dopravy pro dodání zboží smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
   Kupující si může při provádění objednávky zvolit i způsob dodání zboží osobním odběrem v některé prodejně prodávajícího, přičemž konkrétní prodejnu musí kupující vybrat při provádění objednávky. Osobní odběr zboží kupujícím je možný v prodejnách na adrese:
   Dobruška, Fr. Kupky 324, CZ-518 01 Dobruška, Tel.: +420 491 615 788, Mobil: +420 606 086 884
   E-mail: dobruska@nastrojecz.cz
   Bučovice, Nádražní 560, CZ-685 01 Bučovice, Tel.: +420 515 553 603, Mobil: +420 775 380 844
   E-mail: bucovice@nastrojecz.cz
   Lanškroun, Nádražní 1, CZ-563 01 Lanškroun, Tel.: +420 491 615 787, Mobil: +420 727 955 130
   E-mail: lanskroun@nastrojecz.cz
   Plzeň, Sladkovského 449/7, CZ-326 00 Plzeň, Tel.: +420 373 700 675, Mobil: +420 722 928 400
   E-mail: plzen@nastrojecz.cz
   5.2. Převzetí zboží
   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
   5.3. Opakované dodání zboží
   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   5.3. Zvláštní dodací podmínky
   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


   VI. Odstoupení od kupní smlouvy
   6.1. Kupní smlouvy, od nichž nemůže kupující odstoupit
   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
   6.2. Odstoupení od smlouvy kupujícím
   Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
   Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující může pro odstoupení od kupní smlouvy využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je přílohou obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může prodávajícímu zaslat kupující na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@nastrojecz.cz
   6.3. Vrácení zboží a vrácení kupní ceny po odstoupení od kupní smlouvy
   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímu již při vrácení zboží kupujícímu či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu zpět odeslal.
   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   Je-li společně se zbožím poskytnut prodávajícím kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
   6.4. Odstoupení od smlouvy prodávajícím
   Do doby převzetí zboží kupujícím, a to v případech kdy má kupující právo dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo dostoupit od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

   VII. Práva z vadného plnění
   7.1. Odpovědnost prodávajícího
   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i příslušnými obecně závaznými předpisy.
   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů,
   d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
   Ustanovení uvedená v předchozím odstavci tohoto článku 7.1. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla již nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Neuplatní se a vylučuje se jiná doba uvedená na prodávaném zboží, na obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě.
   7.2. Práva kupujícího z vadného plnění
   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
   Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
   7.3. Uplatnění reklamace
   Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
   Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
   Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

   VIII. Ostatní ujednání
   8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
   8.2. Vyřizování stížností
   Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@nastrojecz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.
   8.3. Řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy
   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
   8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   8.6. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
   8.7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
   8.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování NÁSTROJE CZ, s.r.o., Výrobní závod a centrální skald Ždánice, areál Šroubárny Ždánice, Nádražní 418, CZ-696 32 Ždánice, adresa elektronické pošty objednavky@nastrojecz.cz, telefon 491 615 785.

   IX. Ochrana osobních údajů
   9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
   9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a popř. i další (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
   9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
   9.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
   9.5. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

   X. Závěrečná ustanovení
   10.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
   10.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
   10.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
   10.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ke dni odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

    

   V Kyjově dne 1. září 2017

   NÁSTROJE CZ, s.r.o.

   Zobrazit košík

   Zboží bylo přidáno do porovnání

   Zobrazit porovnání

   Prosím čekejte...
   Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později